Valprogram mandatperioden 2015-2018

 

Vård och Äldreomsorg

Vid den enkät som genomfördes med invånare i Kumla under 2013 framkom tydligt att frågor som rörde omsorgen om våra äldre, i dag kallad vård och vuxenomsorgen, prioriterades högt.

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att verksamheten ska drivas i offentlig regi, att vi har ett gemensamt ansvar för att skattepengarna hamnar där de bäst behövs, och att inte privata bolag ska kunna göra vinster på välfärden. För att denna självklarhet ska omfattas av alla måste den offentliga vården hålla en hög kvalitet, brukarna måste kunna känna trygghet och kunna påverka hur omsorgen utformas.

I Vänsterpartiet ser vi satsningar på personalen som en absolut nödvändighet för att skapa och upprätthålla denna kvalitet. Redan 2012 utformades ett idéprogram för detta område, där vi menar att arbetet inom vuxenomsorgen måste uppvärderas genom att:

●  Ta bort de delade turerna! För att kunna rekrytera och behålla intresserad och kunnig personal måste arbetsvillkoren förbättras. Vi vill ta bort de delade turerna och att schemaläggningen förändras så att helgarbetet glesas ut till var tredje helg.

● Kontinuerlig fortbildning! För att säkerställa en hög kompetens i vård- och omsorgsarbete ska strävan vara att all personal ska ha undersköterskeutbildning. För att bibehålla intresse och engagemang måste fortbildning och handledning pågå kontinuerligt.

● Förhöjd grundbemanning! I dag ersätts frånvarande personal med timanställda vikarier, och när dessa har arbetat så länge att de har rätt till fast tjänst enligt LAS, så erbjuds de inte längre arbete, utan nya vikarier plockas in. Vänsterpartiet menar att genom att i stället anställa erfarna vikarier minskar behovet av att ständigt inskola ny personal, och kontinuiteten i vården förbättras.

● Nära ledarskap! Arbetet bör organiseras så att ett nära samarbete mellan ledning och arbetstagare är möjligt.

● Högre löner! Lönerna bör justeras uppåt för att markera att omsorgsarbete är viktigt. Både begynnelselön och utveckling av lönen över tid behöver förbättras.

Hur genomför vi det här? Vi menar att det till viss del kan finansieras genom förbättrad organisation. I dag kostar vikarier och inhyrd personal stora pengar. Även sjukskrivingar på grund av en alltför pressad arbetssituation kostar mycket och genom att förbättra arbetsmiljön kan dessa pengar användas mer konstruktivt.

Samtidigt måste vi vara öppna för att mer pengar kan behövas. Skattehöjning? Har vi råd att låta bli? Runt 202 kommer flera att behöva vuxenomsorg. Fram till dess måste vi i Kumla ha skapat en vuxenomsorg där personalen upplever arbetsglädje, engagemang och stolthet, så att vi kan rekrytera och behålla den personal vi behöver för att erbjuda brukarna trygghet och kvalitet!

Vill du läsa hela vårt idéprogram så hittar du det på http://kumla.vansterpartiet.se

SKOLA OCH BARNOMSORG

Vänsterpartiet vill att skolan ska ge alla barn och ungdomar en grund för livskunskap och en grund för vidare utbildning.

Skolan är en förberedelse för vuxenlivet på flera olika sätt, där våra barn och ungdomar lär sig hur samhället och arbetslivet fungerar och formas som individer i ett kollektiv. Skolan ska också motverka segregering, rasism och mobbning. Barn som behöver särskilt stöd måste få kvalificerad hjälp för att kunna tillägna sig kunskap och fungera socialt.

För att få ett lugnt klimat och för att främja elevernas möjligheter att ta till sig kunskap krävs både mindre klasser och fler vuxna bland eleverna. Miljön på både förskolor och skolor ska stimulera till utveckling.

Skolbarnomsorgen (fritids) är ett viktigt komplement till skolorna. Föräldrarna ska vara säkra på att barnen har en trygg omsorg när de inte är i skolan. Även här är det viktigt att ha hög personaltäthet och mindre barngrupper.

Hur når vi dit? Det här är vad Vänsterpartiet vill:

●  Anställ fler förskollärare

●  Anställ fler lärare

● Höj lönerna för personal i skola, förskola och skolbarnomsorg

● Ge resurser för en bra ledningsorganisation med synliga och närvarande chefer

● Ge resurser så att personalen fortlöpande får kompetensutbildning

Vänsterpartiet vill på detta sätt göra skola, förskola och skolbarnomsorg till attraktiva arbetsplatser, som gör att fler söker sig till Kumla.

KULTUR/FRITID

För att Kumla ska vara ett attraktivt ställe att bo och arbeta i måste kultur- och fritidsverksamheter utvecklas.

Med närheten till vackra naturområden, Kumla sjöpark med Växthuset, Djupadalsbadet och intilliggande utomhusbad och camping finns det många möjligheter till rekreation, att kunna flanera under årets alla vackra skiftningar. Kumlas bibliotek med samlingar och konstutställningar och ”Konst på hög” är ett annat område för upplevelse och rekreation.

Kultur och fritid är en mycket viktig del i samhällsbyggandet och i kommunens framåtskridande positiva utveckling!

Ett aktivt nöjes- och kulturliv blandas med ett livligt förenings- och idrottsliv runt omkring i kommunen.

Kumla har många framgångsrika lag inom olika slag av idrotter. Här ser Vänsterpartiet det som prio ett att satsa lika mycket på både tjejer och killars idrottsutövande! Vi ska även satsa på och skapa utrymme för spontanidrott/andra aktiviteter för icke föreningsanslutna barn och ungdomar genom ett Allaktivitetshus!

Det behövs också ett rikt och levande handelscentrum med Kumla torg som nav med utrymme för lekplats och möjligheter till människors möten. En satsning på alternativ till torget som parkering, samt fler platser för funktionshindrade

BO/BYGGA

Kumla måste byggas ut med både ny- och ombyggnationer i form av hyresrätter, bostadsrätter och radhus/ villor. Vägar/gator, busshållplatser, vatten/avloppsnät måste också satsas på/byggas ut till vad som behövs nu, och i den så snabbt stundande framtiden.

De nationella miljömålen måste hela tiden nås, samtidigt som vi måste bygga ut och anpassa det hela till kommunens miljö & hälsokrav.

● Vi måste bygga och renovera så att människor har råd att bo kvar vid renovering och ha råd att flytta hit, och att de som väljer att sälja sitt hus ska kunna hitta ett bra boende för att stanna kvar i Kumla!

● Det skall vara tryggt för ALLA att vistas utomhus vilken tid på dygnet som helst, genom välplanerade gång-/cykelvägar och gator som är väl upplysta och har genomtänkt plantering av buskar och träd!

● För en god miljö och ekonomisk hållbarhet måste vi fortsätta att satsa på sol- och vindenergi!

● Även om vi ser att flygplatsen behövs i nätet av transporter i och omkring kommunen, vill vi inte att kommunala skattepengar ska gå till Örebro flygplats, utan till vår kommun, till barnen och de äldre, samt till att utveckla kommunen i övrigt. Detta ska delfinansieras av EU, samt av industrierna och företagen som nyttjar flygplatsen!

Ett väl integrerat, säkert och fortsatt utvecklat Kumla där vi alla är tillsammans och ryms oavsett vem vi är eller var vi kommer ifrån.

Detta är det bättre feministiska och miljövänliga samhälle, det Kumla som vänsterpartiet eftersträvar!

Vi är alla världsmedborgare!

 

Kommentera