Motioner och interpellationer

 

Interpellation till socialnämndens ordförande angående arbetsmiljön inom äldreomsorgen

 

Kris i Kumlas äldreomsorg!?

 

Sjuktalen i Kumla kommun är högst i länet, enligt en rapport framtagen av Vision i oktober förra året. Sjukfrånvaron var då 8,5% jämfört med t.ex.5,5% i Lindesberg och riksgenomsnittet 6,8%. Vård- och omsorg är ett av de områden som ligger sämst till i Kumla, med en sjukfrånvaro på 13,5% tredje kvartalet förra året.

Det finns också andra signaler på brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I januari lämnade huvudskyddsombudet för Kommunal en begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagens sjätte kapitel. Svar begärdes på vad arbetsgivaren avsåg att göra för att åtgärda hög arbetsbelastning och brist på personal. Enligt Kommunal var arbetsgivarens svar inte tillfredställande, vilket har lett till att Arbetsmiljöverket nu ska granska arbetsmiljön inom hemtjänsten.

Redan nu är personalbristen stor och de kommande åren kommer ett stort antal personer behöva anställas. Frågan är hur det ska gå till när arbetsmiljö och arbetsvillkor lider av stora brister. Risken finns att krisen ytterligare förvärras om inget radikalt görs.

I svar på Vänsterpartiets interpellation från i oktober angavs ett antal åtgärder för att sänka sjuktalen och förbättra arbetsmiljön. Att Kommunal inte är nöjda med vad som hittills åstadkommit är tydligt.

Vänsterpartiet har motionerat om ett försök med sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Det är två år sedan, ännu har motionen inte besvarats.

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:

 

Vad ser du för orsaker till att sjuktalen i Kumla är högst i länet?

Vilka initiativ för att förbättra arbetsmiljön är den politiska majoriteten beredda att göra?

Vilka strategier finns för att klara rekryteringen av ny personal för att möta ökande behov av hemtjänst?

När kommer Vänsterpartiets motion om försök med sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen att besvaras?

Interpellation till socialnämndens ordförande

 

Kommer Kumla kommun låta asylsökande som fyller 18 stanna i kommunen?

 

Den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen meddelade i ett pressmeddelande 30/6 att man beslutat ge kommunerna ett statsbidrag på 195 Mkr för att göra det möjligt för kommunerna att låta de ensamkommande ungdomar som fyller 18 stanna i kommunerna de rotat sig i, istället för att flyttas till ett av Migrationsverket boenden som oftast ligger långt från Kumla.

I Kumla är det många av de ensamkommande ungdomarna som fyller 18 under hösten, och oron bland dem är stor för att tvingas lämna Kumla. Efter närmare två år i Kumla och i skolorna här har de fått en trygghet och många relationer här. Att tvingas oro sig för en flytt, förutom för hur det går med asylansökan, gör det än svårare för ungdomarna.

Flera kommuner har beslutat att låta ungdomarna som fyller 18 stanna i kommunen, bland annat Degerfors och Stockholm.

De pengar som regeringen anslagit täcker inte kostnaden för att låta ungdomarna stanna i Kumla. Vänsterpartiet menar dock att vi har råd att visa medmänsklighet och låta ungdomarna stanna efter 18-årsdagen.

 

Är socialnämndens ordförande beredd att besluta att de ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18 stanna i Kumla?

 

Lena Rosborg

Vänsterpartiet

Kumla 8 maj 2015 I Gruppmotion       

”Speakers Corner” på central plats i Kumla

Vänsterpartiet Kumla vill att medborgarnas åsikter och tankar ska kunna framföras på ett direkt och otvunget sätt.

Medborgare kan i dag lämna skriftliga medborgarförslag, vilket är bra, men den skriftliga formen kanske inte passar alla. Skriftliga kommentarer lämnas även till NA:s insändarsida och till medias Internetsidor/-sajter, men är ganska ofta anonyma.

Från Vänsterpartiet tror vi att en möjlighet att framföra sina åsikter, gärna med efterföljande diskussion, skulle gagna det lokala intresset för politiken. Vi tänker oss att en plats anvisas för att medborgare ska kunna säga sin mening, kanske en gång per månad och under en timmes tid, och att minst en politiker från varje parti som är representerat i Kumla kommunfullmäktige skulle närvara och lyssna på talaren/talarna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

  1.  att ett ”Speakers Corner” görs i ordning på central plats i Kumla
  2. att regler för hur ”Speakers Corner” ska användas upprättas.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 Staffan Göransson   Lena Rosborg

 

 

 

 

Kumla 8 maj 2015 I Gruppmotion

 Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i maj 2015

Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen

 

 Under decennier har Vänsterpartiet drivit kravet på sex timmars arbetsdag med bibelhållen heltidslön. Tiden är nu mogen för att genomföra projekt med sex timmars arbetsdag i Kumla kommun med start inom äldreomsorgen.För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga som en del av den ständiga dragkampen mellan arbete och kapital. Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än år 1971 då beslutet om 40-timmarsvecka fattades i riksdagen. Vänsterpartiet vill använda en del av det utrymme som ökad tillväxt ger till att förkorta tiden för lönearbete på nationell nivå, inte minst med tanke på det mervärde som skulle skapas i form av sänkta sjukskrivningstal och minskad psykisk och fysisk ohälsa.I den kvinnodominerade äldreomsorgen i Kumla är deltidsarbete mer norm än heltid. Det innebär att våra medarbetare bekostar sin egen ”arbetstidsförkortning” med deltidslön och låga framtida pensioner. Den enskilda medarbetaren subventionerar på så sätt arbetsgivarens underlåtenhet att planera arbetet så att heltider kan ersätta deltider. Lokalt måste politiken gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv ska vara möjligt.

Vänsterpartiet vill att Kumla kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök inom en eller flera enheter inom kommunens äldreomsorg. Projektet ska bl. a bygga på de erfarenheter som har gjorts på Svartedalens äldreboende i Göteborgs stad samt genomföras och utvärderas i samarbete med en följeforskare från Örebro universitet. Valet av vilken/vilka enheter som ska delta i projektet ska göras utifrån ansökan från personalen själva. Det slutliga urvalet ska därefter ske av Socialnämnden i samråd med KSAU och personalkontoret.

Kumla har nu en unik möjlighet att bli det feministiska skyltfönstret gällande försök med arbetstidsförkortning.

Vänsterpartiet yrkar:

  • Att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en eller ett par arbetsplatser inom kommunens äldreomsorg med start under år 2017. Det slutliga urvalet ska ske i samråd mellan Socialnämnden och KSAU, tillsammans med personalkontoret

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 Staffan Göransson        Lena Rosborg

 

 

 

Motion

Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i maj 2015

Låt alla ta del av höjt underhållsstöd

Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi.

För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt är de som lever på ekonomiskt bistånd. Vi vill därför att kommunen inte räknar med denna inkomstökning vid beräkningen av det ekonomiska biståndet.

Detta medför inte några extra kostnader för kommunen men det innebär väldigt mycket för de mest utsatta barnfamiljerna.

Vänsterpartiet yrkar att Kumla kommun inte räknar in höjningen av underhållsstödet med 300 kr/barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

Kumla 2015-05-04

Staffan Göransson        Lena Rosborg

Kommunfullmäktigeledamöter

Vänsterpartiet

 

 

MOTION

Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i juni 2011

Om mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största folkhälsoproblem. Såväl kvinnorna som utsätts för våldet som barn som tvingas uppleva våld i nära relationer är brottsoffer. Konsekvenserna och kostnaderna för våldet är stora, vare sig man räknar i mänskligt lidande eller i kronor och ören.

Arbetet mot kvinnovåld bedrivs både i kommunal och landstingskommunal regi sedan 10-15 år tillbaka och rutiner har skapats för att kunna upptäcka våld i nära relationer. Utbildningar har genomförts och skriftlig information har distribuerats till nyckelgrupper. Även om mycket har gjorts är det vår uppfattning att informationsspridning behöver upprepas efter viss tid för att frågan ska hållas levande. Utbildningen kan riktas både mot kommunens anställda men även mot allmänheten.

Det är Vänsterpartiets uppfattning att problemområdet också bör beskrivas tydligare i ”Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål”, samt att insatser bör formuleras.

Vänsterpartiet föreslår Kumla kommunfullmäktige att besluta

1. a t t  anordna utbildningar på temat mäns våld mot kvinnor, även omfattande barnens
situation

För Vänsterpartiet  Kumla

Elisabeth Berglund      Denis Nilsson

MOTION

Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i maj 2011

Angående hyra för P-platser utan motorvärmare i Kumlabostäders fastighetsbestånd

Hyresgästerna som bor i Kumlabostäders fastigheter betalar i dag en avgift för att parkera sina bilar på P-platserna. Vänsterpartiet anser att denna avgift ska tas bort och ersättas av avgiftsfria parkeringstillstånd. (Avgifter för att använda motorvärmare och för besökare föreslås kvarstå.)

Vänsterpartiet föreslår Kumla kommunfullmäktige att besluta

a t t   ta bort avgiften för P-plats utan motorvärmare för hyresgäster i Kumlabostäders
fastigheter  och  a t t  hyresgästerna i stället får ett kostnadsfritt parkeringstillstånd

För Vänsterpartiet  Kumla

Elisabeth Berglund           Denis Nilsson

 MOTION

Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i april 2011

Angående grönområdet/dalgången vid rondellen mellan Södra Kungsvägen, Kyrkogatan och Malmens skola

Det lilla grönområdet/dalgången är i dag delvis igenvuxet, men skulle kunna röjas upp och utnyttjas på ett kreativt sätt. Området ligger nära Malmens skola men också i närheten av promenadväg till Kumla kyrka och Kumla sjöpark, och vi tror att människor i alla åldrar borde vara intresserade av att det utnyttjas bättre än i dag.

För att alla invånare i Kumla kommun ska känna engagemang och delaktighet föreslår Vänsterpartiet att det utlyses en förslagstävling över hur grönområdet kan användas i framtiden. Tävlingen kan även omfatta vad den framtida parken/området ska kallas.

Vänsterpartiet föreslår Kumla kommunfullmäktige att besluta
a t t   Kumla kommun utlyser en tävlig för allmänheten med förslag på hur
grönområdet kan användas och

a t t   vinnande förslag beaktas i planeringen av parker/grönytor i Kumla kommun

För Vänsterpartiet  Kumla

Elisabeth Berglund        Denis Nilsson

MOTION

Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i mars 2011

Mätning och kontroll av radonhalten i förskolor, skolor och i bostadsbeståndet

År 1990 sänkte Socialstyrelsen riktvärdet för radon inom hus från 800 till 400 Bequerel (Bq) per kubikmeter. År 2004 sänktes riktvärdet ytterligare till 200 Bq per kubikmeter. Socialstyrelsen har sedan 2004 legat kvar på riktvärdet 200 Bq per kubikmeter för bostäder, skolor och förskolor. Riksdagen har beslutat om samma nivå i miljömålen.

Radon är en hälsorisk och orsakar årligen omkring 500 fall av lungcancer (källa: Socialstyrelsen). I Kumla kommuns miljöprogram 2006-2010 står det att i Kumla kommun utgör rullstens- eller grusåsområden och områden med alunskiffer högriskmark med radon.

För att minska riskerna är det viktigaste att sänka den livslånga exponeringen. Internationella och nationella undersökningar visar på ett tydligt samband mellan höga radonhalter och ökad risk för lungcancer. Rökare som utsätts för radon under lång tid löper störst risk, men radonet är farligt även för icke-rökare.

Vänsterpartiet vill därför att Kumla Kommunfullmäktige beslutar

a t t   Kumla kommun redovisar mätvärdena avseende radon i förskolor och skolor

a t t    Kumlabostäder redovisar mätvärden i sitt bostadsbestånd.

För Vänsterpartiet  Kumla

Elisabeth Berglund     Denis Nilsson

MOTION

Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i februari 2011

Trafiksäkerheten vid Klockarbacken i Kumla

Hastighetsbegränsningen på vägen förbi busshållplatsen Klockarbacken (vid Älvestavägen) i Kumla är i dag 50 km/tim. Gångbana och övergångsställe till busshållplatsen saknas, vilket innebär att trafiksituationen är onödigt riskfylld.

För att förbättra säkerheten föreslår vi därför

a t t kommunfullmäktige i Kumla uppdrar åt Tekniska förvaltningens gatuavdelning
att sänka hastigheten från nuvarande 50 km/tim till 30 km/tim på aktuell sträcka  och
a t t kommunfullmäktige i Kumla uppdrar åt Tekniska förvaltningens gatuavdelning
att anlägga ett övergångsställe med trafikljus nära busshållplatsen Klockarbacken.

För Vänsterpartiet  Kumla

Elisabeth Berglund     Denis Nilsson

MOTION

Framlagd av Vänsterpartiet i Kumla i januari 2011

”En stängd dörr kan rädda livet” – om att genomföra regelbundna brandövningar i flerfamiljshus.

På arbetsplatser och skolor i hela Sverige genomförs regelbundet brandövningar. Om en brand bryter ut vet anställda och elever vad de ska göra och var de ska gå, vilket är oerhört betydelsefullt när paniken sätter in. Självklart kan det, trots brandövningar, hända att elever och anställda skadas i bränder, men risken minskar betydligt om man har genomfört brandövningar.

De senaste allvarliga incidenterna när människor avlidit vid bränder i flerfamiljshus visar tydligt att något måste göras även i hemmiljön. Vi vill därför föreslå att regelbundna brandövningar anordnas för boende i flerfamiljshus.

I Kumla kommun bör vårt kommunala bostadsbolag vara först ute med seriösa och regelbundna brandövningar för de boende. Kompletterande flerspråklig skriftlig information kan sättas upp i trapphus, och information kan även finnas i varje lägenhet.

Vänsterpartiet Kumla föreslår därför

a t t kommunfullmäktige i Kumla kommun uppdrar åt det kommunala bostadsbolaget

att genomföra regelbundna brandövningar med hyresgäster samt komplettera med skriftlig information i flerfamiljshus.

För Västerpartiet Kumla

Elisabeth Berglund      Denis Nilsson

Kommentera